Laerskool Totiusdal

Groeie en Bloei

Laerskool Totiusdal

Algemene Inligting

Bestuursliggaam
Mnr Marthinus CarrSkoolhoof
Mnr Sas ErasmusVoorsitter
Mev Elsie StygerOnder Voorsitter
Mnr Keith MullinTesourier
Mev Annemarie van BrakelSekretaresse
Mnr Izak BrinkOuerlid
Mnr Johan FrankenOuerlid
Mnr Gerhard VermaakOuerlid
Mnr Koos fourieOnderwyserlid
Mev Louise FestOnderwyserlid

 

Toelatingsvereistes

Afrikaans is onderrigmedium van die skool. Leerders moet inpas by die chronologies ouderdom van die graadgroep waartoe toegang verleen word. Die beheerliggaam verleen voorkeur aan leerders wie se ouers binne die skool se voedingsgebied woon en maak voorsiening vir natuurlike uitbreiding in die Moot gebied. Leerders moet skoolreëls aanvaar en hul daaraan onderwerp. Ouers / voogde onderneem om die vasgestelde skoolgeld te betaal of om op die voorgeskrewe wyse aansoek te doen om ‘n subsidie. Die beheerliggaam behou hom die reg voor om toelating te weier, indien die betrokke graadgroep se klasse reeds ten volle benut is.

Inskryf van Leerlinge

Kinders is skoolpligtig vanaf die begin van die jaar waarin hulle sewe jaar oud word. Ouers van nuwe leerders voltooi ‘n inskrywingsvorm wat by die kantoor verkry kan word. ‘n Gesertifiseerde afskrif van die geboortesertifikaat moet saam ingegee word. Die skool reël jaarliks gedurende Augustus / September ‘n byeenkoms by die skool waarheen die volgende jaar se Gr 1-leerders en hul ouers genooi word. By die byeenkoms word beleid- sake en skoolorganisasie aan die ouers verduidelik. Die leerders kry geleentheid om die Gr 1 onderwyseresse te ontmoet en hulle word solank ten opsigte van die skool georiënteer. Indien u ‘n kind het wat volgende jaar moet skool toe kom, of indien u bewus is van bure of vriende se kinders wat moet kom, hou dit asseblief in gedagte en maak seker dat u en u kind teenwoordig sal wees. Ons sal u ook betyds na die geleentheid uitnooi.

Skool Verlaters

Ouers moet skriftelik aansoek doen vir ‘n oorplasingsertifikaat. Voogonderwyser(es) word in kennis gestel en reëlings word getref vir die inhandiging van handboeke. Uitstaande skoolgelde moet ten volle vereffen word.

Skoolure

  • Maandae tot Donderdae 07:25 tot 13:30
  • Vrydae 07:25 tot 13:05
  • Laaste dag voor vakansie 07:25 tot 11:00

Skoolgelde

pdf Skoolgelde, 2019

Naskool

Totiusdal het ook ‘n naskoolsentrum wat in die middag direk na skool oop is tot 17:15. Die kinders kry ‘n ligte ete en daar word toegesien dat hulle huiswerk gedoen word. Die naskool is ook oop gedurende vakansies en u betaal ook die naskool in die vakansies ongeag of u kind teenwoordig is of nie.

Gelde vir 2016 beloop R7150.00 per kind per jaar, betaalbaar in 11 paaiemente van R650.00 per maand vanaf 15 Januarie 2016 tot 1 November 2016. Kostes vir nie-permanentekinders beloop R40.00 per middag as u kind net ‘n middag moet agterbly en R60.00 per vol dag in vakansie tye. (Etes is ingesluit).

Naskoolgelde word elke jaar hersien vir die volgende jaar.

Die naskool is gesluit tydens die Desember skoolvakansie.

Voorskool

Gelde beloop R900 per maand of R9900 per jaar per kind.

Voorskool gelde word elke jaar hersien vir die volgende jaar.

Voorkoms van Leerlinge

Die skool is trots op die netjiese leerlinge en daarom vra ons dat ouers gesteld sal wees op hul kind (ers) se voorkoms. Leerlinge moet asseblief hou by die voorgeskrewe skooldrag.

Meisies se hare moet netjies vasgebind wees met ‘n lint of klein haarknippies of rekkies. Hare mag nie in die oë hang nie en langhare moet netjies gevleg of in stertjies gebind wees. Geen naellak mag gebruik word nie. Oorkrabbertjies (”studs” uitgesluit), armbande, ringe en ander juweliersware is nie gepas nie.

Seuns se hare moet netjies gesny wees. Geen “gel”, gekleurde of getinte hare word toegelaat nie. (Seuns en dogters). ‘n Streng klerekode moet deurgaans gehandhaaf word.