Laerskool Totiusdal

Groeie en Bloei

Laerskool Totiusdal

Akademie

Leerareas

Ons onderrig tans 6 leerareas

 1. Afrikaans
 2. Engels
 3. Wiskunde
 4. Natuurwetenskappe en Tegnologie
 5. Lewens Orientering
 6. Sosiale Wetenskappe
 7. Lewensvaardighede opgedeel in:
  • Skeppende kunste
  • Liggaamlike opvoeding

Slaagvereistes

Om bevorder te word na die volgende Graad moet 'n leerder albei sy/haar Tale en Wiskunde slaag:

 • Afrikaans: 50%
 • Wiskunde en Engels: 40%

Punte word op 'n 7 punt skaal bereken:

PrestasiekodePersentasie
780 - 100%
670 - 79%
560 - 69%
450 - 59%
340 - 49%
230 - 39%
11 - 29%

Toetsdatums

Al die leerders skryf op Donderdae toets gedurende die eerste periode, daar word ook op enkele Dinsdae toets geskryf. As 'n leerder afwesig is op 'n toetsdag, moet hy/sy n dokterssertifikaat inhandig. Hy/sy skryf die Maandag. Na Maandag word die toetspunt nie in berekening gebring nie.

Slegs geldige verskonings word aanvaar.

Toetsdatums: Soos aangedui op kwartaalprogram.

RAPPORTE: Sien ons kwartaal program op ons facebook blad vir inligting.

Afbakenings

Afbakenings word 'n week voor die tyd aan die leerders verskaf.

Assessering

Leerders word deurlopend geassesseer en dit is nie net toetse en eksamens wat tel vir bevordeing nie. Assesseringstake word in klastyd gedoen.

Grondslagfase Gr 1 – 3

Dit is is vir ons as Grondslagfase personeel belangrik dat gelukkige kinders met ‘n huppel in hulle stap en ‘n lied in hulle hart elke dag sal uitsien na ‘n nuwe avontuur by die skool. Ons streef daarna dat elke kind hulle volle potensiaal sal optimaliseer. Daarom staan ons deur vir u oop en verwelkom ons alle insette rakende u kind se geluk en welsyn.

Ons is trots op ons personeel wat met ‘n passie in hulle hart vir die Onderwys, u kind elke dag onderrig. Ons is in die bevoorregte posisie dat daar vir elke Graad een en twee klasse ‘n assistent is wat aan leerders individuele aandag verleen. Die graad 3 klasse het ook 2 keer per week ‘n assistent.

Grondslagfase

Daar is vier vakke in die Grondslagfase.

 1. Afrikaans Huistaal
 2. Engels Eerste Addisionele taal
 3. Wiskunde
 4. Lewensvaardigheid. (Aanvangskennis, musiek en kuns, beweging (LO))

Slaagvereistes

Volgens die CAPS en DIE NASIONALE PROTOKOL VIR ASSSESSERING is die slaagvereiste as volg.

PrestasiekodeBeskrywingPersentasie
7Uitnemende prestasie80 – 100 %
6Merieteprestasie70 – 79 %
5Substansiële prestasie60 – 69 %
4Bevredigende prestasie50 – 59 %, Slaagvereiste vir Afrikaanse moedertaal
3Gemiddelde prestasie40 – 49 %, Slaagvereistes vir Wiskunde en Engels Addisionele taal
2Elementêre prestasie30 – 39 %
1Nie bereik nie0 – 29 %

Oueraande

Woon asseblief gereeld u kind se oueraand by. Oueraande is vir ons as personeel uiters belangrik. Hier bespreek ons u kind se vordering met u en lig hulle sterk sowel as swakpunte uit. Saam is ons ‘n span wat ‘n toekomsvisie en droom vir u kind het. Indien u nie die oueraand kan bywoon nie maak asseblief ‘n ander afspraak met u kind se onderwyser.

Huiswerk

Gr 1 tot 3 leerlinge ontvang op ‘n weeklikse basis huiswerk wat in hulle huiswerkskrif geplak word. Die huiswerk is ter voorbereiding van die assesseringstake.

Huiswerk word beperk tot 20 minute per dag. (Leestyd word nie hierby ingereken nie.)

Lees is vir ons baie belangrik. Ons moedig die leerders aan om soveel as moontlik te lees. Leerders ontvang aanvullende leesboekies wat hulle, gereeld moet ruil. Hulle is ook welkom om ekstra storieboeke by die biblioteek uit te neem. Die leerders moet die boeke hardop vir u voorlees en hulle moet met begrip kan vertel wat hulle gelees het. U as ouer moet asseblief die boek se naam op die leeslys skryf. Wanneer ‘n leerder 20 leesboeke gelees het mag hulle gewone klere skool toe aantrek. Wanneer hulle 30 boeke gelees het kry hulle ‘n verrassing.

Indien die leerders hulle leesboeke verloor of beskadig moet die ouers asseblief R150 vervangingskoste per boek betaal. Die leesboeke moet ten alle tye asseblief in ‘n drukknipsakkie gebêre word.

Skool moet vir kinders lekker en maklik wees. Ons besef egter dat daar leerders is wat nie die basiese vaardighede dadelik snap nie. Die Grondslagfase personeel bied gratis ekstra klasse aan vir leerders wat sukkel met Afrikaans, Engels en Wiskunde. U kind se onderwyseres sal met u reël wanneer die klasse aangebied word.

Dit is vir ons baie belangrik dat die kinders sukses sal ervaar. Sukses kweek sukses en wakker ‘n waaghouding van Ek Kan by die leerders aan.